Cần bao nhiêu vốn và chuẩn bị những gì để mở đại lý sữa?